Superscript

Integritetspolicy

Senaste Uppdatering: 2024-05-30
### Integritetspolicy


Vi på ProCraftBygg värnar om din integritet. Denna integritetspolicy informerar dig om varför vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter som du tillhandahåller oss eller som vi samlar in i relation till ditt kundförhållande med oss eller det kundförhållande det bolag som du företräder har med oss. Det är viktigt att du tar del av och förstår denna integritetspolicy och vi ber dig därför att läsa igenom den noggrant. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.


## 1. Personuppgiftsansvarig

ProCraftBygg, ( nedan:  oss, vi våra ,Vårt ) representerat av Galvan Nasr, är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs i relation till ditt kundförhållande med oss eller det kundförhållande det bolag som du företräder har med oss. Vi ansvarar för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig dataskyddslagstiftning.


## 2. Insamling av personuppgifter

När du registreras som kund hos oss eller som företrädare för ett bolag som vill bli kund hos oss, köper tjänster hos oss eller kontaktar oss på annat sätt, kan vi samla in följande kategorier av uppgifter:


- **Person- och kontaktinformation**: Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, samt din position i bolaget om du företräder ett bolag.

- **Finansiell information**: Faktura- och leveransadress, betalnings- och faktureringsinformation, inklusive historisk betalningsinformation.

- **Information om tjänster**: Detaljer om beställda tjänster, inklusive tidigare använda tjänster.

- **Interaktionsinformation**: Information om din kontakt och kommunikation med oss via vår hemsida eller kundtjänst samt information om anmälan.


## 3. Ändamål och laglig grund för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med de lagliga grunder som anges nedan:


- **För att kunna sälja tjänster och administrera kundförhållandet**:

  - **Laglig grund**: Nödvändig för fullgörandet av vårt avtal med dig om du är en privatkund. Om du företräder ett bolag är behandlingen nödvändig för våra berättigade intressen, efter en intresseavvägning.


- **För säker identifiering**:

  - **Laglig grund**: Nödvändig för fullgörandet av vårt avtal med dig om du är en privatkund. Om du företräder ett bolag är behandlingen nödvändig för våra berättigade intressen.


- **För marknadsföring och information**:

  - **Laglig grund**: Berättigat intresse av att tillhandahålla relevant information och främja våra tjänster. Du kan när som helst motsätta dig utskick av marknadsföringsmeddelanden.


- **För att utvärdera och förbättra våra tjänster**:

  - **Laglig grund**: Berättigat intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system.


- **För att uppfylla rättsliga förpliktelser**:

  - **Laglig grund**: Nödvändig för att ProCraftBygg ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar företaget.


- **För att förhindra, förebygga eller utreda misstanke om oegentligheter eller brott**:

  - **Laglig grund**: Berättigat intresse av att förhindra, förebygga eller utreda misstanke om oegentligheter eller brott mot ProCraftBygg eller andra rättigheter.


## 4. Överföring och delning av personuppgifter

ProCraftBygg kan komma att dela dina personuppgifter med följande tredje parter:


- **Leverantörer och underleverantörer**: Våra betrodda tjänsteleverantörer som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag.

- **Statliga myndigheter**: Nödvändig information kan delas med statliga myndigheter för att kunna hämta eventuella ROT/RUT-avdrag och om vi enligt lag är skyldiga att göra det.


## 5. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES.


## 6. Cookies

Vi använder cookies och annan liknande teknik på vår hemsida [www.procraftbygg.se](http://www.procraftbygg.se) för att samla in och spara information, öka funktionaliteten av vår hemsida och göra den lättare att använda. Du kan ställa in din webbläsare för att inte acceptera cookies, men detta kan påverka hemsidans funktionalitet.


## 7. Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som definierats i denna integritetspolicy. Personuppgifter kan också sparas efter att ditt kundförhållande har avslutats, i enlighet med lagstadgade lagringstider eller andra berättigade intressen.


## 8. Dina rättigheter

Du har rätt att:


- Begära tillgång till dina personuppgifter.

- Begära rättelse av felaktiga personuppgifter.

- Begära radering av dina personuppgifter under vissa förutsättningar.

- Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

- Invända mot behandling baserat på berättigat intresse.

- Återkalla ditt samtycke när som helst.


För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss enligt informationen i punkt 11 nedan.


## 9. Säkerhet

Vi upprätthåller en rimlig säkerhetsnivå för att skydda personuppgifter från förlust, förstöring, missbruk och obehörig tillgång eller utlämnande.


## 10. Ändringar av denna policy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att meddelas på vår hemsida (http://www.procraftbygg.se) eller via sociala medier. Det är viktigt att du tar del av vår integritetspolicy varje gång du använder våra tjänster.


## 11. Kontakta oss

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, denna integritetspolicy eller i övrigt har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.


**Kontaktinformation:**

ProCraftBygg  

E-post: kontakt@procraftbygg.se

Telefon: 070 956 4018  

Adress: ProCraftBygg, Ingenjörsgatan 3, 21568 Malmö.